Katanagatari MushiX


Zettou Kanna

1x01

Zantou Namakura

1x02

Sentou Tsurugi

1x03

Hakutou Hari

1x04

Zokutou Yoroi

1x05

Soutou Kanazuchi

1x06

Akutou Bita

1x07

Bitou Kanzashi

1x08

Outou Nokogiri

1x09

Seitou Hakari

1x10

Dokutou Mekki

1x11

Entou Juu

1x12

Anime